ประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

              วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้  นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,756