ผู้บริหาร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ 

นายเอกสิทธิ์  ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางสาวเณศณัจฎา  ชุมนุม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางจิราธร  สายหงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชวรัตน์  ราชสาร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมชัย  เพ็งพา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวขจีจิตต์ ขอพิมาย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายตระกูล อ่อนรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายจาตุรงค์ นามศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเจริญรัตน์  ตุ้มทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 พนักงาน - ลูกจ้าง 

 
  นายอิทธิศักดิ์  ปาละวงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางทองดี  หินอ่อน
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,512