คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร ๒๒ วันแห่งการตื่นรู้ ณ วัดสระเกษ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารทีี่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี  
    
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ โดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (หลักสูตร ๒๒ วันแห่งการตื่นรู้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กเยาวชน และประชาชน และเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ณ วัดที่กำหนด จำนวน ๙ แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙๗ คน โดยจัดพิธีบรรพชา ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ พร้อมกันในวันนี้

ในการนี้ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครการฯ และมอบหมายให้ นางสาวขจีจิตต์ ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายตระกูล อ่อนรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าอาวาสวัดอำนาจ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,013,598