ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส อำนาจเจริญใสสะอาด ๒๕๖๗"