คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,372