JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
พิธีมอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดพิธีมอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม ๗๗ จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

Read more...Read more...

ใน การนี้นายณรงศักดิ์   อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  เข้ารับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 
โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

โครงการ"หมู่บ้านรักษาศิล ๕"

Read more...

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more...Read more...

 
พศ. ตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์รับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยทางพระพุทธศาสนา

ใช้ชื่อว่าศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา"Read more...

 
ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท PDF Print E-mail
Written by kosin   
Tuesday, 01 October 2013 05:06

Read more...Read more...Read more...ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

เอกสารแนบ
Download this file (001.jpg)001.jpg[ ]304 Kb
Download this file (002.jpg)002.jpg[ ]383 Kb
Download this file (003.jpg)003.jpg[ ]274 Kb
Last Updated on Tuesday, 01 October 2013 05:36
 
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
Sunday, 08 September 2013 12:31
จำนวนวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ
Read more... วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ 367 วัด
มหานิกาย 321 วัด
ธรรมยุต 46 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย - วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 366 วัด
มหานิกาย 321 วัด
ธรรมยุต 45 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดอำนาจเจริญ
Read more... พระภิกษุ 1,858 รูป
มหานิกาย 1,481 รูป
ธรรมยุต 397 รูป
สามเณร 553 รูป
มหานิกาย 415
รูป
ธรรมยุต 138 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2556

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 01:51
 
อบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖

 

Read more...

 


ขอเชิญอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖

นมัสการ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าอาวาส..(รายชืื่อดังแนบ) ทั้งสองนิกาย  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   ทุกโรงในจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  ๙

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้   สมรรถนะและขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้ปฏิบัติหน้าที่และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ  วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป้าหมายจำนวน ๑๕๐ คน

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ใคร่ขอความเมตตาพระคุณท่าน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ไวยาวัจกร /กรรมการวัด หรือ ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ/ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีในวัด,ครู/บุคลากรทางการศึกษา(เฉพาะฆราวาส)เข้ารับการอบรม(หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน)ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖  ณ วัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้จัดอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่๓ กันยายน ๒๕๕๖ ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๑๓๑-๒ หรือ e-mail acr@onab.go.th และหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ :

นางชลันธร   เทียนชัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๒๔๐-๓๙๔๙ 
นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๒๗๖-๓๐๙๐

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมแต่งกายด้วยชุดขาวในการอบรมทั้งสอง
วัน (ถือศีล ๘)

เอกสารแนบ
Download this file (1 (1).jpg)1 (1).jpg[ ]309 Kb
Download this file (1 (2).jpg)1 (2).jpg[ ]305 Kb
Download this file (1 (3).jpg)1 (3).jpg[ ]312 Kb
Download this file (1 (4).jpg)1 (4).jpg[ ]312 Kb
Download this file (1 (5).jpg)1 (5).jpg[ ]433 Kb
Download this file (1 (6).jpg)1 (6).jpg[ ]188 Kb
Download this file (1 (7).jpg)1 (7).jpg[ ]360 Kb
Download this file (1 (8).jpg)1 (8).jpg[ ]261 Kb
Download this file (1 (9).jpg)1 (9).jpg[ ]220 Kb
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช

วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ