JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more...Read more...

 
พศ. ตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์รับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยทางพระพุทธศาสนา

ใช้ชื่อว่าศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา"Read more...

 
ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท PDF Print E-mail
Written by kosin   
Tuesday, 01 October 2013 05:06

Read more...Read more...Read more...ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

เอกสารแนบ
Download this file (001.jpg)001.jpg[ ]304 Kb
Download this file (002.jpg)002.jpg[ ]383 Kb
Download this file (003.jpg)003.jpg[ ]274 Kb
Last Updated on Tuesday, 01 October 2013 05:36
 
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
Sunday, 08 September 2013 12:31
จำนวนวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ
Read more... วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ 367 วัด
มหานิกาย 321 วัด
ธรรมยุต 46 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย - วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 366 วัด
มหานิกาย 321 วัด
ธรรมยุต 45 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดอำนาจเจริญ
Read more... พระภิกษุ 1,858 รูป
มหานิกาย 1,481 รูป
ธรรมยุต 397 รูป
สามเณร 553 รูป
มหานิกาย 415
รูป
ธรรมยุต 138 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2556

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 01:51
 
อบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖

 

Read more...

 


ขอเชิญอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖

นมัสการ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าอาวาส..(รายชืื่อดังแนบ) ทั้งสองนิกาย  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   ทุกโรงในจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  ๙

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้   สมรรถนะและขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้ปฏิบัติหน้าที่และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ  วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป้าหมายจำนวน ๑๕๐ คน

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ใคร่ขอความเมตตาพระคุณท่าน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ไวยาวัจกร /กรรมการวัด หรือ ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ/ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีในวัด,ครู/บุคลากรทางการศึกษา(เฉพาะฆราวาส)เข้ารับการอบรม(หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน)ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖  ณ วัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้จัดอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่๓ กันยายน ๒๕๕๖ ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๑๓๑-๒ หรือ e-mail acr@onab.go.th และหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ :

นางชลันธร   เทียนชัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๒๔๐-๓๙๔๙ 
นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๒๗๖-๓๐๙๐

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมแต่งกายด้วยชุดขาวในการอบรมทั้งสอง
วัน (ถือศีล ๘)

เอกสารแนบ
Download this file (1 (1).jpg)1 (1).jpg[ ]309 Kb
Download this file (1 (2).jpg)1 (2).jpg[ ]305 Kb
Download this file (1 (3).jpg)1 (3).jpg[ ]312 Kb
Download this file (1 (4).jpg)1 (4).jpg[ ]312 Kb
Download this file (1 (5).jpg)1 (5).jpg[ ]433 Kb
Download this file (1 (6).jpg)1 (6).jpg[ ]188 Kb
Download this file (1 (7).jpg)1 (7).jpg[ ]360 Kb
Download this file (1 (8).jpg)1 (8).jpg[ ]261 Kb
Download this file (1 (9).jpg)1 (9).jpg[ ]220 Kb
 
คำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการ

Read more...Read more...

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช

วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ