JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการปฏิบัติธรรม วัดปัจฉมวัน บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
Thursday, 22 January 2015 02:39

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘   นายชัยมงคล   ศรีทองแดง    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมเปิดโครงการปฏิบัติธรรม วัดปัจฉิมวัน  บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ     ซึ่งวัดปัจฉิมวัน ถือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ  ที่  ๑๓  โดยมี   พระมหาสำลี   กิตฺติปญฺโญ   เป็นเจ้าอาวาส   และเจ้าคณะอำภอพนา

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจสำนักสงฆ์ถ้ำหัวนาค ครอบครองไม้เถื่อน

วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘    นายชัยมงคล   ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัด นำโดย พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกตรวจ ที่พักสงฆ์ถ้ำหัวนาค(ภูเกษตร)ตำบลหนองไฮ  อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งพ.อ.(พิเศษ)ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ จ.อุบลราชธานี นำทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญกว่า๒๐ นาย เข้าควบคุมตัวพระวีระศักดิ์ จิตฺติคุโณ อายุ ๔๙ ปี เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำหัวนาค หรือภูเกษตร บนภูสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๓๐๐ เมตรในเขต ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ได้ของกลางไม้เถือนจำพวกไม้พยุง ไม้ประดูที่ทำการแปรรูปเรียบร้อย จำนวนนับพันแผ่นเก็บไว้ภายในสำนักสงฆ์ มูลค่าประมาณ ๑๐ ล้านบาท   ซึ่งพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ทำการสึกพระวีระศักดิ์ จิตฺติคุโณ  เพื่อดำเนินคดีต่อไป  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นงานสำคัญ  ตามโครงการศาสนาค้ำพยุง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งเป็นดำริห์ ของสมเด็จพระราชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  และนโยบายของคณะรัฐบาล ด้วย

Read more...

Read more...


 
ถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
Wednesday, 07 January 2015 06:54

วันจันทร์ที่   ๕   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายชัยมงคล    ศรีทองแดง    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมข้าราชการลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกัน ถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ    จากสถานการณ์ภัยหนาวของไทยหลายจังหวัดยัง น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ในฐานผู้สนองงานคณะสงฆ์  ได้มีความห่วงใยพระภิกษุสงฆ์  สามเณร ในพื้นที่ทุรกันดาร จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดผ้าห่มเครื่องกันหนาว  ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องกันหนาวจำนวนเพียงพอ อย่างไรก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว พร้อมวางแผนช่วยพระภิกษุสงฆ์  สามเณร ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
ประกาศวิสุงคามสีมา วัดเชือกนอก จังหวัดอำนาจเจริญ
Wednesday, 07 January 2015 05:39

วันที่  ๔   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘   นายชัยมงคล   ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  ในงานสมโภชน์อุโบสถ  ผูกพันธสีมา  ตัดหวายลูกนิมิต   ณ  วัดเชือกนอก  บ้านเชือกนอก  ตำบลนาจิก  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จัหวัดอำนาจเจริญ   ในการนี้    "พระเทพวิสุทธิโมลี" (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร, รองเจ้าคณะภาค ๑๐

Read more...

Read more...

Read more...

 
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
Wednesday, 07 January 2015 03:34

วันพุธที่  ๓๑  ธันวาคม   ๒๕๕๗   นายชัยมงคล   ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   พร้อมข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘  จังหวัดอำนาจเจริญ   ณ   วัดเทพมงคล   ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของจังหวัด  ในการนี้   พระวิชัยมุนี   เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ธรรมยุต ได้เมตตา มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย  นายสุทธินันท์   บุญมี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   มาเป็นประธานฝ่ายฆารวาส   จากการสรุปผลของจังหวัดอำนาจเจริญ   ในการร่วมกิจกรรม   มีวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๓๖๙  วัด   พระภิกษุ   จำนวน  ๙๕๕   รูป   สามเณร   จำนวน   ๓๐๐  รูป   ประชาชน   จำนวน  ๒๖,๒๕๐   คน   รวม   จำนวน  ๒๗,๔๗๕  คน

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
ประชุมกรรมการจังหวัด อำนาจเจริญ
Monday, 29 December 2014 04:04

วันที่  ๒๙   ธันวาคม  ๒๕๕๗   นายชัยมงคล    ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   เข้าประขุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗   ในการนี้  นายชัยมงคล   ศรีทองแดงได้รายงานตัวเนื่องด้วยการย้ายมารับราชการใหม่  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา  และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสวดมนต์ข้ามปี  ประจำปี  ๒๕๕๘  Read more...Read more...

 
ปฎิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
Friday, 26 December 2014 04:23

วันที่  ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗  นายชัยมงคล  ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฎิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี  ณ  วัดโคกสำราญ   ตำบลนาแต้  อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทุกปี

Read more... Read more...

Read more...

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช

วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ