JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี 2558
Wednesday, 11 February 2015 01:34

วันอังคารที่  ๑๐   กุมภาพันธ์    ๒๕๕๗    เวลา   ๑๓.๓๐   น.  ณ   ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ   ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ชั้น ๓    นางชลันธร   เทียนชัย    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป   ประจำปี   ๒๕๕๘   ในการนี้    นายวรพันธุ์   สุวัณณุสส์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ    เป็นประธานในการประชุม  ครั้งนี้

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
งานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายชัยมงคล     ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมคณะข้าราชการลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ  ภาคเอกชน   และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ  งานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี  ๒๕๕๘   ณ  พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง  ตำบลบุ่ง  อำเภเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  รับผิดชอบด้านศาสนพิธี  ตลอดงาน ๗  วัน  พระมงคลมิ่งเมือง  ประดิษฐานอยู่ที่เขาดานพระบาท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระพุทธรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ เมตร มีความสูง ๒๐ เมตร สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชน และส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี (เดิมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี)บริเวณเขาดานพระบาท มีหลักฐานว่าเป็นพื้นที่ศาสนสถาน มากว่า ๒,๐๐๐  ปี เนื่องจากมีการขุดพบพระพุทธรูปหินทรายสีแดง ๒ องค์ เป็นศิลปะทวาราวดี ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระมงคลมิ่งเมือง โดยพระพุทธรูป ๒ องค์ดังกล่าว มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "พระขี้ร้าย" หรือ "พระละฮาย" ซึ่งแปลว่า ไม่สวย ไม่งาม ตามพุทธลักษณะ

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
ตักบาตรงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
Tuesday, 03 February 2015 07:06

วันที่  ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  เวลา  ๐๖.๓๐  น.  นายชัยมงคล    ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง    อำเภอเมืองอำนาจเจริญ    จังหวัดอำนาจเจริญ

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
โครงการปฏิบัติธรรม วัดปัจฉมวัน บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
Thursday, 22 January 2015 02:39

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘   นายชัยมงคล   ศรีทองแดง    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมเปิดโครงการปฏิบัติธรรม วัดปัจฉิมวัน  บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ     ซึ่งวัดปัจฉิมวัน ถือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ  ที่  ๑๓  โดยมี   พระมหาสำลี   กิตฺติปญฺโญ   เป็นเจ้าอาวาส   และเจ้าคณะอำภอพนา

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจสำนักสงฆ์ถ้ำหัวนาค ครอบครองไม้เถื่อน

วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘    นายชัยมงคล   ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัด นำโดย พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกตรวจ ที่พักสงฆ์ถ้ำหัวนาค(ภูเกษตร)ตำบลหนองไฮ  อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งพ.อ.(พิเศษ)ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ จ.อุบลราชธานี นำทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญกว่า๒๐ นาย เข้าควบคุมตัวพระวีระศักดิ์ จิตฺติคุโณ อายุ ๔๙ ปี เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำหัวนาค หรือภูเกษตร บนภูสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๓๐๐ เมตรในเขต ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ได้ของกลางไม้เถือนจำพวกไม้พยุง ไม้ประดูที่ทำการแปรรูปเรียบร้อย จำนวนนับพันแผ่นเก็บไว้ภายในสำนักสงฆ์ มูลค่าประมาณ ๑๐ ล้านบาท   ซึ่งพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ทำการสึกพระวีระศักดิ์ จิตฺติคุโณ  เพื่อดำเนินคดีต่อไป  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นงานสำคัญ  ตามโครงการศาสนาค้ำพยุง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งเป็นดำริห์ ของสมเด็จพระราชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  และนโยบายของคณะรัฐบาล ด้วย

Read more...

Read more...


 
ถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
Wednesday, 07 January 2015 06:54

วันจันทร์ที่   ๕   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายชัยมงคล    ศรีทองแดง    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมข้าราชการลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกัน ถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ    จากสถานการณ์ภัยหนาวของไทยหลายจังหวัดยัง น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  ในฐานผู้สนองงานคณะสงฆ์  ได้มีความห่วงใยพระภิกษุสงฆ์  สามเณร ในพื้นที่ทุรกันดาร จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดผ้าห่มเครื่องกันหนาว  ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องกันหนาวจำนวนเพียงพอ อย่างไรก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว พร้อมวางแผนช่วยพระภิกษุสงฆ์  สามเณร ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
ประกาศวิสุงคามสีมา วัดเชือกนอก จังหวัดอำนาจเจริญ
Wednesday, 07 January 2015 05:39

วันที่  ๔   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘   นายชัยมงคล   ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  ในงานสมโภชน์อุโบสถ  ผูกพันธสีมา  ตัดหวายลูกนิมิต   ณ  วัดเชือกนอก  บ้านเชือกนอก  ตำบลนาจิก  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จัหวัดอำนาจเจริญ   ในการนี้    "พระเทพวิสุทธิโมลี" (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร, รองเจ้าคณะภาค ๑๐

Read more...

Read more...

Read more...

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช





วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ