JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
"หมู่บ้นรักษาศิล ๕" PDF Print E-mail
Written by kosin   
Friday, 15 May 2015 02:10

วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางชลันธร เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้นรักษาศิล ๕"ณวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Last Updated on Friday, 15 May 2015 02:55
 
วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 06 May 2015 03:37

Read more...

Read more...

 

นางชลันธร    เทียนชัย  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Last Updated on Friday, 08 May 2015 01:07
 
งานพุทธาภิเษกพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์ศรีอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 06 May 2015 03:57

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๕๙ น. นางชลันธร เทียนชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีจุดเทียนชัย งานพุทธาภิเษกพระบรมสารีริกธาตุและพระเจดีย์ศรีอำนาจเจริญ ณวัดดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ดร.สมบัติ  คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน/ประชาชน ภาคส่วนต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Read more...Read more...

Read more...

Read more...

Last Updated on Friday, 08 May 2015 01:06
 
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 11 March 2015 03:02

วันอาทิตย์ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘   นายชัยมงคล    ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  กลุ่มที่ ๙ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗Read more...

Read more...

Read more...

 
งานบุญประเพณีบุญเดือนสี่ วัดพระศรีเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 11 March 2015 02:47

วันจันทร์ที่ ๒  มีนาคม ๒๕๕๘    นายชัยมงคล     ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนวยเจริญ   พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริยร่วมงานเปิดงานประเพรีบุญเดือนสี่และนมัสการปิดทองพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ประจำปี ๒๕๕๘

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูสิริมงคลคุณ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 11 March 2015 02:33

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระอธิการลิขิต ปริญฺญาโน เจ้าอาวาสวัดศรีคุณคันธรส ตำบลสรา้งถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ "พระครูสิริมงคลคุณ" ในการนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายชัยมงคล   ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมคณะข้าราชการ  เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว โดยนายชัยมงค   ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และอ่านสัญญาบัตรในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘

Read more...

Read more...

Last Updated on Wednesday, 11 March 2015 02:59
 
โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Tuesday, 03 March 2015 03:36

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดโครงการ“หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๒๔  -   ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  วัดบ้านเก่าบ่อ   ตำบลหนองแก้ว   อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อสนองพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   ได้กำหนดจัดโครงการ  “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” หลักสูตร  ๓   วัน  ๒  คืน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย    เป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่   ๑ – ๓  จำนวน   ๒๕๐   คน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี  ใช้คุณธรรม นำความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญสืบไป

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Last Updated on Tuesday, 03 March 2015 04:01
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 6

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการ พศจ.

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช

วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ