JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Monday, 01 June 2015 06:59

การจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ และการจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านศีล๕"จังหวัดอำนาจเจริญ

นางชลันธร  เทียนชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ปะจำปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วยกิจกรรมการปฎิบัติธรรม ของพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา การบวชชีพราหมณ์ การฟังธรรมเทศนา การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน เป็นต้น โดยในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านศีล๕"จังหวัดอำนาจเจริญ   หลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการในระยะที่ ๑ แล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เป็นต้นแบบของสังคม โดยมอบให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัวและบุคคล ที่เป็นต้นแบบ และส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จำนวน ๓๙ ราย   โดย พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุทธินันท์   บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...

Last Updated on Wednesday, 03 June 2015 09:40
 
ร่วมงานอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Friday, 29 May 2015 10:32

นางชลันธร   เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักษาตรและถวายภัตตาหารแด่พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๑๕ รูปในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...

Last Updated on Monday, 01 June 2015 06:43
 
เจ้าภาพสวดอภิธรรม พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) PDF Print E-mail
Written by kosin   
Friday, 29 May 2015 10:20

Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ภาคอีสาน) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประชุมและมอบนโยบาย แนวทางในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและผู้แทน ซึ่งนางชลันธร เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนายการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมงานในครั้งนี้

Last Updated on Monday, 01 June 2015 06:38
 
"หมู่บ้านรักษาศิล ๕" PDF Print E-mail
Written by kosin   
Friday, 15 May 2015 02:10

วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางชลันธร เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้นรักษาศิล ๕"ณวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Last Updated on Friday, 29 May 2015 11:00
 
วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 06 May 2015 03:37

Read more...

Read more...

 

นางชลันธร    เทียนชัย  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Last Updated on Friday, 08 May 2015 01:07
 
งานพุทธาภิเษกพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์ศรีอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 06 May 2015 03:57

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๕๙ น. นางชลันธร เทียนชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีจุดเทียนชัย งานพุทธาภิเษกพระบรมสารีริกธาตุและพระเจดีย์ศรีอำนาจเจริญ ณวัดดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ดร.สมบัติ  คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน/ประชาชน ภาคส่วนต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Read more...Read more...

Read more...

Read more...

Last Updated on Friday, 08 May 2015 01:06
 
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา PDF Print E-mail
Written by kosin   
Wednesday, 11 March 2015 03:02

วันอาทิตย์ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘   นายชัยมงคล    ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  กลุ่มที่ ๙ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗Read more...

Read more...

Read more...

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 7

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการ พศจ.

นายณรงค์เดช ชัยเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัด
อำนาจเจริญ

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช

วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ