JA slide show
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร จังหวัดอำนาจเจริญ
Tuesday, 16 December 2014 07:56

Read more...

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ จัดพิธี ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

Read more...

 
จังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๔ วัด

กำหนดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าได้จัดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา แก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการรวบรวมเสนอ ในงวดที่ ๒ และ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จนได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แล้ว  จำนวน ๒๑๗ วัด ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ในวันเดียวกัน จึงขอให้วัดได้ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ เพื่อลงทะเบียนเข้ารับตามวัน เวลา ดังดังนี้

รายชื่อวัดจำนวน ๔  วัด

Read more...

กำหนดการ

Read more...

Read more...

 
ตั้ง “พระพรหมโมลี” กรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองบาลีสนามหลวง

 

Read more...

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยภายหลังการประชุม พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ขอลาออกจากตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมมส.ขอแต่งตั้ง พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 5 และเลขานุการแม่กองบาลีฯ ขึ้นเป็นแม่กองบาลีฯ ซึ่งที่ประชุมมส.มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เสนอ

พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ตามที่พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งต้องเป็นกรรมการมส.โดยตำแหน่ง ส่งผลให้กรรมการมส.โดยการแต่งตั้งว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชุมมส. ขอแต่งตั้ง พระพรหมโมลี เป็นกรรมการมส.รูปใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

พระพรหมโมลี (สุชาติ  ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)

ชาติภูมิ

ชื่อเดิม สุชาติ นามสกุล สอดสี
เกิดที่ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๗ ปีมะเมีย

บรรพชา

๕ เมษายน ๒๕๐๘ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดย พระครูวรนาถรังษี วัดเกาะ อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "ธมฺมรตโน"

อุปุสมบท

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหาคร โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๐๗ สำเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเกาะ ตำบลวังหว้า
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้ ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
(สอบได้ตั้งแต่เป็นสามเณร)
พ.ศ.๒๕๒๗ สำเร็จพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นเจ้าคณะภาค ๕

งานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นพระอนุจร นำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ  วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นพระอนุจร นำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นผู้นำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒ เป็นผู้นำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ วัดพระสิงห์  จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นกรรมการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๕ วัดปากน้ำ
พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ป.ธ.๗, ๘, ๙ วัดสามพระยา
พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นรองหัวหน้าฝึกอบรมพระธรรมทูต
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ  ที่ พระศรีศาสนวงศ์
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช     ที่ พระราชพุทธิญาณวงศ์
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพ     ที่ พระเทพมุนี
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม    ที่ พระธรรมปัญญาภรณ์
พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระพรหมโมลี

 
การอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายชัยมงคล   ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   และนางชลันธร   เทียนชัย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดหทัยนเรศวร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่เตรียม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการระดับสูงและข้าราชการระดับชำนาญการ พิเศษและระดับชำนาญการ (ระดับ ๗ เดิม) อีกจำนวนหนึ่งที่เตรียมตัวคัดเลือกขึ้นเป็นผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด  โดยการอบรมปฏิบัติธรรม จำนวน ๔ คืน ๕ วัน  ต่อจากนั้นจะเข้าอบรมเข้มอีกช่วงหนึ่งที่เป็นเนื้อหาวิชาการบริหารจัดการ สมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ รุ่นนี้ซึ่งถือเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพมีวิสัยทัศน์ทางการบริหาร กิจการงานพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นมืออาชีพรุ่นใหม่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมขึ้นรอง รับข้าราชการระดับอำนวยการต้น  อำนวยการสูงและระดับบริหารที่จะเกษียณอายุ ฯ ราชการเป็นจำนวนมากใน ๒-๓ ปีนี้  เพราะฉะนั้นข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหากจะเติบโตขึ้นเป็นระดับ ผู้อำนวยการ  จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมปฏิบัติธรรมและหลักสูตรเตรียมผู้บริหารของสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคน

นายโกสินทร์   นิตยาคม   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงานRead more...Read more...Read more...

 
พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

เช้า วันนี้ (5ธ.ค.) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายสมชาย ดำรงวิทย์ นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ส่วนเวลา 09.00 น. ทางจังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ (นะ-วัค-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ธัม) ที่ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
- See more at: http://thainews.prd.go.th/centerweb/VOD/VODList?NT01_NewsID=TNSOC5712050010054#sthash.V6fmHGJk.dpuf

วันที่  ๕   ธันวาคม    ๒๕๕๗   เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ บริเวณ พุทธอุทยาน   พระมงคลมิ่งเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  และหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ  ในการนี้ นายชัยมงคล   ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมข้าราชการ  ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  จังหวัดอำนาจเจริญ และในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ร่วม พิธีถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๘๗ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมทางศาสนพิธี ในภาคเช้าของวันที่ ๕ ธันวาคม  ในทุกปี  ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจในการจัดเตรียมงานด้านศาสนพิธีในงานรัฐพิธีทุกๆๆ ปี ของจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธอุทยาน พระมงคลมิ่งเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่   ๔   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    จังหวัดอำนาจเจริญโดย    คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ   ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  พุทธอุทยาน  พระมงคลมิ่งเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   ในการนี้ นายชัยมงคล   ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงพ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก ณ พุทธอุทยาน  พระมงคลมิ่งเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ

 

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันที่  ๔   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗    เวลา   ๐๙.๐๐ น.   นางชัยมงคล  ศรีทองแดง   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ณ วัดเก่าบ่อ  ตำบลหนองแก้ว   อำเภอหัวตะพาน    จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งวัดเก่าบ่อถือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมตัวอย่างของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

Read more...

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายพนม   ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไหว้พระ 9 วัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


สมเด็จพระสังฆราช

วีดีโอธรรมะ

แนะนำวัดสำคัญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดอำนาจ

วัดพระศรีเจริญ

เว็บไซต์น่าสนใจ