ช่องทางติดต่อเรา PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Friday, 09 October 2015 04:04


พบเห็นเบาะแสหรือพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา โปรดติดต่อ :-

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ / โทรสาร
๐-๔๕๕๒-๓๑๓๑  ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๒   e-Mail :
สอบถามข้อมูล / ข่าวสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โปรดติดต่อ :-

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
โทรศัพท์  ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๑ โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๒สอบถามงานสรา้งวัด   ตั้งวัด   ข้อพระราชทานวิสุงคามสีมา   การเช่าที่วัดรา้ง   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โปรดติดต่อ :-

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์  ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๑ โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๒


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๓  ถนนชยางกูร

ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ   ๓๗๐๐๐

แผนที่การเดินทาง

 

Last Updated on Friday, 09 October 2015 05:47