Home องค์ความรู้
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
ให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Wednesday, 13 September 2017 09:38

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน

เอกสารแนบ
Download this file (final 050960.pdf)final 050960.pdf[ ]311 Kb
Last Updated on Wednesday, 13 September 2017 09:44
 
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ที่วัดศรีโพธิชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Tuesday, 12 September 2017 02:44
Read more... วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" ส่วนกลาง ประกอบด้วยพระเทพศาสนาภิบาล กรรมการ พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการ พระราชวัลภาจารย์ กรรมการ. พระมหาศาสนมุนี กรรมการ พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลาง นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษา นางจุไรรัตน์ มีศิริ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา พร้อมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ที่วัดศรีโพธิชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ---
Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 03:01
Read more...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Thursday, 17 August 2017 09:02
Read more... สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสที่มาเยี่ยมวัดในพื้นที่ และได้มาพบปะพูดคุยกับบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ---
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 03:54
Read more...
 
โครงการบรรพชาอุปสมบท PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Wednesday, 30 August 2017 04:52

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ    จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน  ๘๙  รูป ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน    ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติยศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดระเบียบการในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครร่วมบรรพชาอุปสมบท สอบถามรายละเอียด  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร  ได้ที่

- ส่วนจังหวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ โทร.๐ ๔๕๕๒ ๓๑๓๑ – ๒

- ส่วนอำเภอ

๑) ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

๒) สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ

รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดได้ตามนี้

เอกสารแนบ
Download this file (Application.pdf)Application.pdf[ ]192 Kb
Last Updated on Wednesday, 30 August 2017 05:12
 
โครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Tuesday, 08 August 2017 05:44
Read more... สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ณ วัดศูนย์กลางอำเภอทุกอำเภอใน ๗ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐---
Last Updated on Friday, 18 August 2017 03:10
Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ