Home
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ที่วัดศรีโพธิชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Tuesday, 12 September 2017 02:44
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" ส่วนกลาง ประกอบด้วยพระเทพศาสนาภิบาล กรรมการ พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการ พระราชวัลภาจารย์ กรรมการ. พระมหาศาสนมุนี กรรมการ พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลาง นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษา นางจุไรรัตน์ มีศิริ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา พร้อมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ที่วัดศรีโพธิชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ---

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" ส่วนกลาง ประกอบด้วยพระเทพศาสนาภิบาล กรรมการ พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการ พระราชวัลภาจารย์ กรรมการ. พระมหาศาสนมุนี กรรมการ พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลาง นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษา นางจุไรรัตน์ มีศิริ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา พร้อมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ หนตะวันออก มีพระธรรมมังคลาจารย์ ประธานกรรมการ ฯ หนตะวันออก พระราชรัตนาลงกรณ์ กรรมการ พระศรีกิตติเมธี กรรมการ พระศรีธรรมวงศาจารย์ กรรมการ พระโสภณพัฒนบัณฑิต กรรมการ และเลขา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ที่วัดศรีโพธิชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดพระครูสิริสีลวัตรรองเจ้าคณะจังหวัด พร้อมคณะคณะสงฆ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ถวายการต้อนรับ พร้อมนำชมกิจกรรมและการแสดงของชาวบ้านและนักเรียนแต่หมู่บ้าน ชมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆของหมู่บ้านปลาค้าว

ภาพ :สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ / ข่าว

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 03:01
 
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ