Home
โครงการบรรพชาอุปสมบท PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Wednesday, 30 August 2017 04:52

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ    จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน  ๘๙  รูป ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน    ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติยศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดระเบียบการในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครร่วมบรรพชาอุปสมบท สอบถามรายละเอียด  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร  ได้ที่

- ส่วนจังหวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ โทร.๐ ๔๕๕๒ ๓๑๓๑ – ๒

- ส่วนอำเภอ

๑) ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

๒) สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ

รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดได้ตามนี้

เอกสารแนบ
Download this file (Application.pdf)Application.pdf[ ]192 Kb
Last Updated on Wednesday, 30 August 2017 05:12
 
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ