Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Thursday, 17 August 2017 09:02
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสที่มาเยี่ยมวัดในพื้นที่ และได้มาพบปะพูดคุยกับบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ---

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสที่มาเยี่ยมวัดในพื้นที่ และได้มาพบปะพูดคุยกับบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ และนางชลันธร เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการมาในรอบปีงบประมาณ และการพัฒนาปรับกระบวนการทำงานใหม่ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ/คณะสงฆ์ในจังหวัด และหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานเกิดความเข้าใจมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสนี้ ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ชื่นชมการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในจังหวัด สมควรเป็นหน่วยงานต้นแบบในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ให้มีกำลังกายกำลังใจในการทุ่มเทปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานเป็นทีม ให้มีความรักสามัคคีกัน ช่วยเหลือกันในการจัดการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนางานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอในทุกๆด้านเพื่อพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

ภาพและข่าวโดย @ นางชลันธร เทียนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

โทร/โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๑-๓๒ e-mail : acr@onab.go.th

Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 03:54
 
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ