Home
โครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงานพระวินยาธิการ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 26 June 2017 03:29
วันนอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงาน พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ---

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงาน พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมต้อนรับกล่าวปฏิสันถารแด่ พระวินยาธิการ ถึงแนวทางทิศทางการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืน โดยนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมอบรม เพื่อถวายความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ แด่ พระวินยาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองให้ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ภาวะผู้นำของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญทั้งฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจาก คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมถวายความรู้ในครั้งนี้

ภาพ : นางชลันธร เทียนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
ข่าว : กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ / ข่าว

Last Updated on Wednesday, 30 August 2017 04:00
 
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ