Home
ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Tuesday, 02 May 2017 04:06

1.แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

2.แบบก่อสร้างวัด

3.การเบิกจ่ายนิตยภัต (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

4.ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

5.ขั้นตอนการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค

6.การตรวจสอบที่ดินและขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกสำรวจ

7.บันทึกการตรวจสอบที่ดิน และขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกสำรวจ

8.ขั้นตอน แผนผังการดำเนินงาน และอัตราค่าธรรมเนียม ในการติดต่อราชการกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

9.แบบฟอร์มทะเบียนประวัติพระราชาคณะ/พระครูสัญญาบัตร

10.แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

11.แบบรายงานขอตั้งวัด

12.แบบคำขออนุญาตสร้างวัด

13.การขอขึ้นทะเบียนวัดเก่าตกสำรวจ

14.ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

15.แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

16.แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา
17.แบบฟอร์มรายงานบัญชีวัด
18.แบบตอบรับเงินอุดหนุน

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 10:12
 
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ