Home
อำนาจหน้าที่ PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Thursday, 08 October 2015 09:35

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดตั้งตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2547      เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ       การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมใด หัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา 8)  ต่อมาในปี   พ.ศ. 2549  ได้มีการแบ่งเป็นส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค    ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   พ.ศ.2549    ลงวันที่   7   มีนาคม  2549   โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.  ศึกษา วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายใน จังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
5. รับสนองงาน  ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
6. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติสาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
7. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่ง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Last Updated on Friday, 09 October 2015 03:31
 
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

พระสังฆาธิการ