ผู้บริหาร PDF Print E-mail
Written by manager   
Tuesday, 09 June 2009 10:25

 


ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด๑.   ณรงศักดิ์ ชื่อสกุล   อ้อทอง

ชื่อเดิม (ถ้ามี)    -                ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)   -

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๐๕ อายุ  ๕๑ ปี    เดือน

เชื้อชาติ   ไทย สัญชาติ  ไทย ศาสนา  พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่  ๓๘๕/๑๖  หมู่ที่ ๙    ถนน -

ตำบล/แขวง  ในเมือง อำเภอ/เขต   เมืองชัยภูมิ

จังหวัด  ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๒๕ ๐๔๘๖ , ๐๔๕ ๕๒๓ ๑๓๑ – ๒

การศึกษา

วุฒิที่ได้รับ (ระบุสาขาวิชาเอก(ถ้ามี))

สถานศึกษา

ปีการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เกษตรกรรม)

วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. ๒๕๒๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม)

วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. ๒๕๒๗

ปริญญาตรี (ส่งเสริมการเกษตร)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. ๒๕๒๙

การฝึกอบรม/ดูงาน

หลักสูตรการฝึกอบรม/ประเภทงานที่ได้ดู

สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่ดูงาน

ปีที่ฝึกอบรม/ดูงาน

การพัฒนาการบริการ

จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ

จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๔๐

MICROSOFT WORD FOR WINDOWS

จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๔๐

ส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ

จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๔๔

การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๔๔

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. ๒๕๔๔

โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาประจำการ

ด้านคอมพิวเตอร์

จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. ๒๕๔๕

การวางแผนบูรณาการและการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๕

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๗

ผู้ปฎิบัติงานด้านศาสนพิธีรัฐพิธีและราชพิธี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๗

เทคโนยีสารสนเทศทางด้านพระพุธศาสนาสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติธรรมนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงระดับกลางรุ่นที่สอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักสูตร  “นักบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมระดับกลาง”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๔

การฝึกอบรม/ดูงาน

หลักสูตรการฝึกอบรม/ประเภทงานที่ได้ดู

สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่ดูงาน

ปีที่ฝึกอบรม/ดูงาน

โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


ประเทศเวียดนาม สิงคโปร์

และมาเลเซีย

๒๕๕๕

ประวัติการทำงาน – ปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่

สถานที่ทำงาน/ส่วนราชการที่สังกัด

ระยะเวลา

อาจารย์ ๑ ระดับ ๓

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

๒๕๓๒-๒๕๓๘


นักวิชาการศาสนา ๔


สนง.ศึกษาธิการอำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ

๒๕๓๘


ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ

สนง.ศึกษาธิการอำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ

๒๕๔๑-๒๕๔๕


เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓


๒๕๔๕-๒๕๔๗

นักวิชาการศาสนา ๗


สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

๒๕๔๗-๒๕๕๑


นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

๒๕๕๑-๔ ต.ค.๒๕๕๔

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

๒๕๕๔-๒ ม.ค.๒๕๕๖

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

๓ ม.ค.๒๕๕๖-ปัจจุบัน

ผลงานที่สำคัญ

เรื่อง

ระยะเวลา

หน่วยงานที่จัด

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ


๒๕๔๘-๒๕๔๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ประจำปี ๒๕๕๓

๑๔ – ๒๐ ก.พ. ๕๓

วัดป่าถ้ำเจ๊ก บ.กุดยาง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

การจัดสร้างเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทักษิณ

ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

๒ เม.ย.๒๕๕๓ -

๒ เม.ย.๒๕๕๗

วัดทักษิณ บ.โสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

โครงการอบรมสวนสมุนไพรในวัด

๒๘–๒๙ เม.ย.๒๕๕๓

วัดทรงศิลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


งานจัดสร้างพุทธมณฑลประจำหวัดชัยภูมิ

ปี ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน

พื้นที่ตำบลนาฝาย สาขาวัดไพรีพินาศ

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)   

๑ ม.ค.๒๕๕๒ –

ธ.ค.๒๕๕๒

วัดในจังหวัดชัยภูมิ

จัดทำทะเบียนที่พักสงฆ์ ของจังหวัดชัยภูมิ          

๑ ต.ค. ๒๕๕๐ –

๑ ต.ค. ๒๕๕๓

๑๖ อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ


จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมชัยภูมิวนาราม

๑ มิ.ย.๒๕๕๐ –

๑ มิ.ย.๒๕๕๓

วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

จัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาต้อนรับปีใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ


๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วม

กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชัยภูมิ

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

วันค   วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบล

รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

“โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”

ณ วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ๕ เม.ย. ๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ


เรื่อง

ระยะเวลา

หน่วยงานที่จัด

แผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พุทธศาสนาประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔

๒๐ ก.ย.๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ขอสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์

เนื่องในการอัญเชิญ ธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธ

ศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดประดิษฐาน

ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๓

๙ ธ.ค. ๒๕๕๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานคอมพิวเตอร์

จำนวน ๔ ชุด กล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

๕ มี.ค. ๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

วิทยากรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมหมู่บ้าน(โรงเรียนนักปกครองระดับอำเภอ)

๑-๒ ครั้ง/เดือน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

โครงการวัดส่งเสริมการปลูกป่าจังหวัดชัยภูมิ

มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ติดตาม ควบคุม การเรี่ยไร พฤติกรรมเรียน

เขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ตลอดปี

เขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ

ขอสนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

๓ ก.พ. ๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการดำเนินโครงการ

เสริม   สร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประ

ประ    กอบการทางการศึกษา

๔-๖ พ.ค. ๒๕๕๔

เขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์   และพุทธมณฑลประจำจังหวัด

เริ่มปี ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน

เขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ขอสนับสนุนเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเพื่อจัด

เพื่อจั   จัดสรรแก่นักเรียนที่ยากจน ในจังหวัดชัยภูมิ

จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิเรื่อง

ระยะเวลา

หน่วยงานที่จัด

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำเกี่ยวกับการประพฤติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๓

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ


โครงการก่อสร้างมหาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔

จังหวัดชัยภูมิ/คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ/

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

๒ ก.พ. ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงก โครการหน่วยแพทย์เคลื่อนสำหรับพระภิกษุ

สามเณรในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ พระบรม

โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๒๕๕๔


๒๖ – ๒๗ มี.ค ๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งที่พิเศษ/ที่ปรึกษา (สมาคม มูลนิธิ หรือ องค์กรเอกชน)

- กรรมการและที่ปรึกษาพุทธสมาคม

รางวัลพิเศษ/ประกาศนียบัตร ที่เคยได้รับจากทางราชการ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

พ.ศ.๒๕๕๔

วิทยากรบรรยายพิเศษ “พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนต่อการติดยาเสพติดในชุมชน”

จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.๒๕๕๔

วิทยากรบรรยายพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำสตรีระดับชุมชน”

จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.๒๕๕๓

วิทยากรบรรยายพิเศษ “การดำรงชีวิตของแม่บ้านมหาดไทย  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ.๒๕๔๙

คณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการอุปสมบท สวดมนต์และปฏิบัติธรรม

วัดห้วยจระเข้  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.๒๕๔๙

วิทยากรโครงการวัยใสใจสะอาดเปรื่องปราชญ์ด้วยคุณธรรมต้านยาเสพติด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

พ.ศ.๒๕๔๘

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๔๖

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พ.ศ.๒๕๔๓- ๒๕๔๕

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.๒๕๕๕

ผ่านการอบรมหลักสูตรการอ่านและการเขียน

ภาษาบาลีเบื้องต้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๕

ผ่านการอบรมโครงการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,

Harvard Asia Consulting co.,Ltd.

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕

เป็นหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายภาพรวมในระดับ

ดีเด่นด้วยอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 
Last Updated on Monday, 18 March 2013 04:25
 

ไหว้พระ 9 วัด


เว็บไซต์น่าสนใจ