JA slide show
 
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน)
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 07 November 2016 04:59

Read more...Read more...

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) จำนวน  ๘๙  รูป เป็นระยะคราวละ ๙ วัน ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และ วัดสำราญนิเวศ  พระอารามหลวง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทย   ซึ่งได้ถือเป็นวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน  โดยถือว่า เป็นการทดแทนบุญคุณของบุพการี และจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  การบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีความเรียบร้อย และเหมาะสมแก่พระเกียรติยศ  จังหวัดอำนาจเจริญ  จึงได้กำหนดระเบียบการในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประสานงานโครงการ   นายกฤตภาส    ไชยพรรณา  ๐๘๑ ๓๒๑ ๑๘๖ ๓

ภาพ : โกสินทร์  นิตยาคม ข่าว : กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

เอกสารแนบ
Download this file (89.doc)??????????????????[ ]155 Kb
Download this file (?????????????????????????.doc)?????????????????????????.doc[ ]40 Kb
 
การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Wednesday, 10 August 2016 00:43
Read more... เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำโดยนายประสงค์ จักรคำผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และนายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ---
 
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Thursday, 09 June 2016 03:59
Read more... วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕๙ จังหวัดอำนาจเจริญประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวลา 07.30 น. ที่วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ---
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 06 June 2016 04:16
Read more... วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายสำราญ รัตนพันธ์ พร้อมข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้การต้อนรับ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ---
 
พิธีปลงผมผู้เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๐๐ รูป ฯ
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Thursday, 26 May 2016 06:47
Read more... วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) สำนักนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายสำราญ รัตนพันธ์ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในการจัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป---
 


Page 3 of 4
Banner

ผู้บริหาร พศ.

ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

สรุปยอดใบสมัครโครงการ

ศูนย์ฮอตไลน์


สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อมฺพโร)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

เจ้าคณะจังหวัด (ธ)

พระสังฆาธิการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและครอบครัวได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างไร
 

จำนวนผู้เข้าชม

Members : 6
Content : 48
Web Links : 8
Content View Hits : 25156

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ/แบบฟอร์ม